Carlson Survey – Извличане и Обработка на Геоданни

Carlson Survey 2011 е геодезически софтуер разработван и подобряван през последните 26 години за повишаване на точността и продуктивността на проектантите при извличане и обработка на геоданни в среда на AutoCAD или на IntelliCAD.

Carlson Survey 2011 се инсталира върху AutoCAD версии 2000 до 2011 ,както и на AutoCAD Map, Land Desktop, Civil3D или на IntelliCAD 6.6.

Carlson Survey поддържа потребителски импорт, експорт и конвертиране на точкови данни. Изчертаването на точките става чрез дефинирани символи, слоеве и стилове. Точките лесно се обединяват в групи и се управляват чрез филтриране в точкова база данни.

Всички промени върху тях се записват с възможност да се използва REDO команда.

Carlson Survey дава възможност за автоматично отместване на етикети, които се пресичат и редица функции за поставяне на лидер, завъртане и премащабиране на етикети.

Софтуерът предлага широка поддръжка на популярни геодезически инструменти. Има възможност в табличен редактор да се обработват полигонови ходове, а чрез вградената SurvNET платформа може да се извършва МНМК изравняване от тотални станции, GPS устройства и нивелири.

Инспектор на кодовете се грижи за изчертаването на елементите на базата на тяхното описание.

Освен това Carlson Survey предлага решение на полигонови ходове, засечки, интерполация, транслация, завъртане, премащабиране и много други. Координатни трансформации се извършват между различни географски и геодезически системи.

Carlson Survey може лесно да проектира оси от диалог или от графиката. Програмата позволява добавяне на прави участъци, преходни и кръгови криви. Бързо се добавят и потребителски надписи по оста, както и странични надписи по пикетна точка и отстояние.

Профилни линии могат да се създават по повърхнини, 3D обекти, точки от оста и др. като се обновяват динамично с отместване на оста. Профилните данни могат да се създават едновременно в табличен и графичен редактор. Carlson Survey дава възможност за контрол на надлъжните наклони.

Профилите могат да се представят в план чрез точки и 3D полилинии като се поддържа динамична връзка между тях.

Carlson Survey образува TIN повърхнини и по планквадратна мрежа. Програмата използва удобен интерфейс за визуализация и редакция на повърхнини. Хоризонталите се създават по 3D обекти или от повърхнинни файлове.

Обемите се пресмятат между TIN и Grid повърхнини. Добавени са възможности за проектиране на площадки, пресмятане и балансиране на обемите на изкопите и насипите.

Carlson Survey дава възможност за проектиране и надписване на парцели. Различни методи се прилагат за създаване на площите и за табличен и графичен анализ на проектираните парцели. Прокарването на парцелите се извършва спрямо проектираната улична мрежа.

Програмата дава редица възможности за лесно надписване на графичните обекти: ъгли и разстояния, надписи на криви, коти от повърхнина и т.н. Друга възможност е задаването на потребителски типове линии

Програмата съдържа редица функции за почистване на чертежите: Drawing Cleanup. Поддържа популярния LandXML формат и може да конвертира в много други стандарти.

Вашият коментар