Carlson Mining – Модули за Минно Проектиране

Модулите Carlson Mining 2011 работят върху AutoCAD, AutoCAD Map 3D или Civil 3D 2011, и версии до 2000, както и с вграден IntelliCAD – DWG-съвместима CAD платформа. Carlson 2011 поддържа и 64-битова версия и е съвместим с Windows 7.

Geology Mining модула на Carlson Mining има възможност за създаване и вмъкване на текстови сондажни файлове. Качествени атрибути с неограничен брой параметри допълват геометрията на модела. Сондажите могат да бъдат запазвани в чертожната база данни или свързани с външни .mdb файлове (Microsoft Access). Сондажите могат да бъдат както наклонени, така и вертикални, а при движението на курсора над тях в реално време се показва информация. Сондажни корелации и диаграми могат да се изготвят с автоматизирани команди. Могат да се създават геоложки колонки и динамично да се обновяват сондажите в базата данни. Данните могат да бъдат определени като рудни или нерудни и да се добавят потребителски параметри. Заявки към сондажи могат да бъдат правени за извличане на репорти и за създаване на 3D изгледи за разглеждане на сондажната информация.

В Geology модула могат да се създават карти с щриховане и оцветяване на базата на сондажните данни. Извършва се също и изчертаване на диаграми от файлове или чрез избиране на сондажите от екрана. Поддържат се всички главни геоложки методи като триангулация, Кригинг, полиномен метод и метода на най-малките квадрати. Има функции за съставяне на структурни мрежи базирани на качествен анализ, както и възможност за анализ по вид скала и по наклон.  Geology Модула се използва еднакво добре както за описване на пластови находища, така и за 3D блок модели на непластови находища.

Моделирането на запасите може да се извежда директно от сондажите или от мрежови файлове с данни. Включват се различни методи като Триангулация, Кригинг, Полиномен или Метода на най-малките квадрати. Балансовите и извънбалансовите запаси се пресмятат автоматично. С модула Geology запасите могат да се пресмятат действителните обеми в 3D изглед, не само в план.  Carlson предлага много възможности за включване и изключване на запаси. Например ако на дадена площ са се извършвали минни дейности преди, те могат да се изключат от текущите пресмятания на запаси. Модулът Geology включва много алгоритми за точното представяне и разделяне на запасите на по-малки блокове. Запасите имат редица възможности като обедняване, загуби, фактори за разделно запазване, плътности. Репортите са потребителски и се прилагат за всички методи за пресмятане на обеми, площи, периоди, качество, цена и др. Могат да бъдат вмъкнати директно в Microsoft Excel за таблично представяне или в Access за създаване на база данни.

Модулът Surface Mining предлага управление на времеви графици за подземни и открити рудници. Различни фактори могат да се добавят за точното моделиране на времето. Добавят се коефициенти базирани на различни технически и технологични фактори. Могат да бъдат правени технически и времеви (календарни) репорти, oцветяване на блоковете на базата на времевите графици и на добитата продукция.

Модулът Surface Mining използва формулен апарат за пресмятане и оптимизация на използването на драглайн. Диаграми на обхвата позволяват да се определят точно обемите и производителността.

Carlson е изключително ефективен в моделирането на повърхнини. Всеки ръб на откоса, траншея или насип може да се превърне в повърхнина просто чрез посочване на обекта. Пътища, стъпала, насипища и траншеи могат да се вграждат в съществуващия терен, след което могат да се добавят още обекти. Мощни средства за работа с квадратни и TIN повърхнини ви позволяват различни операции за визуализация, пресмятане на обемите, както и интелигентни анализи за връзка на теренната геометрия с фактора време и наличната механизация за изработване на времеви графици.