Autodesk Infraworks 2015

Autodesk Infraworks 2015 е новаторски продукт за концептуален инфраструктурен дизайн, предназначен за изследване на проектни варианти от урбанисти и пътни проектанти. Той има редица възможности за вмъкване на теренни и солидни модели, добавяне на пътища, концептуални сгради, озеленяване и много други елементи на идейния проект.

Infraworks_1Autodesk Infraworks 2015 предлага удобна среда за вмъкване на модели от различни формати като 3DS, FBX, DWG/DXF, IMX, RVT, IFC, LandXML, SHP, SDF, DGN, SKP, растерни формати и други. Вмъкнатите модели се ориентират по координатни системи, вмъкнатите растерните изображения автоматично обгръщат повърхнината на терена за постигане на реалистично изображение. Autodesk Infraworks 2015 може да използва също и допълнителна атрибутна информация от ГИС данните налични във вмъкнатите модели, както и да се управлява видимостта на слоевете в тях. Начина на управление на двумерните и тримерни данни дава възможност за по-пълно изследване на проектните варианти.
Autodesk Infraworks 2015 има редица функции за добавяне в модела на инфраструктурни обекти като пътища, тръби, сгради и елементи от градската среда. Наличните библиотеки в програмата съдържат:

Infraworks_2
– Улици с асфалтово и каменно покритие, с и без тротоари и зелени ивици;
– Железопътна инфраструктура;
– Сградни модели с фасади от реалния свят;
– Елементи на градската среда: светофари, стълбове, огради, кошове, превозни средства;
– Тръбни обекти с различно сечение и конектори;
– Площни обекти – тревни, водни и други;
– Растителност – линейна и площна;

Могат да се създават фотореалистични сценарии на различните проектни варианти чрез анимирани сюжети (Storyboards). Необходимо е да се зададат позициите на ключовите кадри и да се разположат на времева скала, след което ще имате качествен фотореалистичен полет над проектния модел. В Autodesk Infraworks 2015 има допълнителни настройки за датата и часовия интервал на провежданото изследване, задаване на посоката и скоростта на вятъра, както и облачността за постигане на максимална фотореалистичност. Тази функционалност намира и широко приложение при урбанистичните проекти за изследване на осветеността и засенчването на архитектурните модели в различни части от деня.