Infraworks 360 + Roadway&Bridge Design Modules

Autodesk Infraworks 360 добавя редица функции за споделяне на модела в облака Autodesk 360 и неговото визуализиране на таблет устройства за по-лесна комуникация. Autodesk Infraworks 360 е част от облачната технология на Autodesk, която осигурява споделяне на модела, както и възможност за добавяне на двата специализирани модула Autodesk Roadway Design и Autodesk Bridge Design.

Autodesk Infraworks 360 използва пълната функционалност на Infraworks 2015 за вмъкване на разнообразни модели от 3DS, FBX, DWG/DXF, IMX, RVT, IFC, LandXML, SHP, SDF, DGN, SKP, растерни формати и други. В програмата могат да се създават идейни инфраструктурни и урбанистични варианти.

Infraworks_3Модулът Autodesk Roadway Design добавя редица нови пътни обекти към наличните в Autodesk Infraworks 360, както по отношение на класа на обекта, така и за типа на настилката. Програмата се грижи да обедини пресичащите се пътища в кръстовище, а чрез допълнителна параметричност се настройват радиусите на бордюрите и уширенията на ускорителните и забавителни шлюзове.
Удобният интерфейс на програмата позволява да се направят предварителни идейни варианти, както в план, така и в напречен профил, който в реално време променя геометрията на изследваните пътища.
Autodesk Roadway Design има възможност за оптимизация на надлъжния профил на база допустим наклон на тангентите и разстояние между нивелетните върхове. Този анализ се извършва чрез Cloud Points, които са част от абонаментната програма за Autodesk Roadway Design. При изтичане на наличните точки, могат да се закупуват допълнително по абонаментната програма.
Друг анализ, който може да се прилага в Autodesk Roadway Design е изследване на видимостта на пътя спрямо разглеждания терен. Добавена е и функция за експорт на модела в AutoCAD Civil 3D за създаване на крайна техническа документация.

Infraworks_5Модулът Autodesk Bridge Design е приложение към Autodesk Infraworks 360, което добавя функционалност за идейно проектиране на мостови съоръжения. Можете да изберете началната и крайната пикетна точка на моста и да зададете броя на стълбовете. След това можете да фиксирате положението на стълбовете, както и ъгъла на завъртане спрямо връхната конструкция.
В таблица се показват и количествата вложени в мостовата конструкция по отношение на стоманените и бетонни елементи. Обектите динамично се обновяват при промени в геометрията в план и в профил и може да се експортира модела към AutoCAD Civil 3D или други програми на Autodesk за оформяне на техническата документация.