Новият Advanced Road Design за AutoCAD 2011/2012

Изключително бързо проектиране на пътища, външно ВиК, кръстовища, кръгови, рехабилитация и реконструкция.

Advanced Road Design е приложение, работещо в среда на стандартен AutoCAD (или AutoCAD средата на AutoCAD Civil 3D или Map 3D продукт). В тази версия на Вие имате допълнителни функции за създаване на повърхнини и оси или за вмъкване на такива обекти от AutoCAD Civil 3D чрез импорт на LandXML файлове. Програмата дава възможност за създаване на повърхнини от точкови файлове, характерни линии, вътрешни и външни граници, както и промяна на геометрията на изградената TIN повърхнина. Скоростта на създаване и редакция е забележителна и има възможност да се работи в моделното пространство независимо от прозореца Create/Edit Surface.

Advanced Road Design използва редица функции за построяване на осови линии и редакция на тяхната геометрия. В процеса на създаване се задават стойностите на хоризонталните криви и преходите във всяка чупка на осовата линия и начина на изобразяване на осовата линия и пикетните точки. Както и при повърхнините, така и при осовите линии могат да се използват LandXML файлове за обмен с AutoCAD Civil 3D или други програми използващи този стандартен файлов формат.

При изработване на потребителски типови напречни профили можете да се възползвате от удобните функции за създаване и редакция на платна, бордюри, откоси и други елементи. Advanced Road Design позволява страничен наклон и отстояние на отделните слоеве и прилагане на променлив слой върху съществуващ път за осъществяване на проекти по рехабилитация. За всяко сечение се проследява минималната дебелина на променливия слой в оста, ръб вляво и вдясно, като получената нивелета може да се оптимизира допълнително.

Advanced Road Design има вградени норми за проектиране на уширения и надвишения с възможност за редактиране на параметрите в отделните хоризонтални криви. Можете също така да задавате уширения до съседни оси с възможност за визуализиране на нивелетата на осите върху вертикалния редактор на програмата с което да контролирате по-лесно геометрията на пътя. Тази функция е изключително полезна при проектиране на нивелетите на канавките вляво и вдясно, тъй като Ви се предоставя възможност да задавате необходимите наклони на канавките и едновременно да следите нивелетата на централната ос, както и да контролирате всички съседни оси, които участват в проектния процес. При зададената геометрия на пътя с натискането на един бутон можете да пресметнете и оптимизирате обемите на земните работи и на вложените материали.

Advanced Road Design има възможност за автоматично създаване на бордюрните линии в кръстовищата по зададен радиус или по съществуващ бордюр. Програмата предлага оптимизирани нивелети на бордюрите на база наклоните на влизащите улици, като имате възможност за промяна на предложените профили. Острови в кръстовището могат да се добавят по изчертана полилиния, като нивелетата може да се изведе от повърхнината на кръстовището и да бъде променяна в зависимост от специфичните изисквания за оттичане на повърхностните води.

Advanced Road Design осигурява удобно проектиране на кръгови кръстовища и обръщателни кръгове чрез задаване на навлизащите улици, външен и вътрешен кръг на бордюрните линии или островите. Програмата автоматично предлага нивелета за всяка една от линиите, но с възможност за промяна на надлъжните профили, след което можете да изградите тримерен повърхнинен модел и пълна документация по всяка една от линиите.

Цялостната проектна документация на проекта може да се извлече за минути – план, надлъжни и напречни профили, количествени изчисления, координати на оси, бордюри и др. Имате възможност да настройвате определени стилове, които да използвате за други проекти и да намалите времето за издаване на проекта.

Advanced Road Design има удобен потребителски интерфейс за проектиране на водоснабдителни,  канализационни и други тръбни мрежи, което позволява съвместното проектирането на тези системи и спестява много време. Програмата има възможност за настройка на много предварителни параметри, която осигурява добрия потребителски контрол върху проектирането и визуализацията на мрежите.

След първоначалната настройка на параметрите се изчертават трасетата на отделните клонове на мрежата в план или се избират предварително дефинирани полилинии. Вертикалните профили се показват и променят едновременно в няколко динамични прозорци, така че да изследвате взаимното разположение на обектите в синхронизираните изгледи. Имате възможност веднага да идентифицирате конфликти между тръбните мрежи, което намалява времето за проектиране.

Функционалността за разполагане на тръби и шахти е подобрена и разполагате с повече контрол  върху нивата на тръбите и шахтите. Отстоянията и нивата на шахтите се свързват с проектираните пътища и се обновяват само с едно щракване на мишката след промяна на трасето и нивото на пътя. Добавени са инструменти за проверка на относителното разположение на шахтите и пътя.

Вашият коментар