Работа с Offset Profiles в Civil 3D (видео)

Надвишение на ръб настилка в Civil 3D:

  • Създаване на Offset Alignment с Profile настройка спрямо централна ос с нивелета;
  • Промяна на стойностите на Offset Profile по пикетажа на оста;
  • Задаване на уширение / надвишение на коридорен обект към Offset Alignment и Profile.