Разпечатване в AutoCAD

В тази статия ще разгледаме начините за печат в AutoCAD от моделното или от хартиеното пространство (Model & Paper Space).

1.Разпечатване от моделно пространство

Стартира се от команда Plot и се визуализира диалоговия прозорец Plot – Model. От падащия списък с локални принтери/плотери и AutoCAD драйвери изберете DWG To PDF – драйвер за създаване на PDF файл.

От Paper size секцията изберете ISO A2 (420 x 594 MM) от дългия списък с графични формати. Можете да създавате потребителски формати за печат (размери и отстояния) от бутона Properties срещу драйвера DWG To PDF.pc3. От секцията What to plot изберете Window и натиснете бутона Window. AutoCAD ще представи моделното пространство за посочване на горна лява и долна дясна точка на полето за принтиране.

След посочване на полето AutoCAD връща прозореца Plot – Model, в който сложете отметката Center the plot, за да позиционирате желаната площ в центъра на листа ISO A2 и махнете Fit to paper, за да заложите потребителско мащабно число. Ако е отбелязана отметка Fit to paper, тогава AutoCAD намира число, което е функция на размерите на полето за принтиране и обхвата на елементите от моделното пространство.

От списъка Scale изберете 1:100, което означава, че всеки милиметър от чертежа ще отговаря на 100 единици от моделното пространство. С Portrait или Landscape можете да обръщате направлението на листа, а от бутона Preview – да видите преглед на чертежа преди да създадете PDF файла.

Плотирането на моделното пространство е подходящо ако имате един единствен изглед в него, който настройвате един път. Когато обаче имате повече изгледи (планове, фасади, надлъжни и напречни сечения), тогава е подходящо да използвате Layout пространствата – хартиени документи, които съдържат изглед (обект Viewport) към част от моделното пространство. Веднъж фиксирани с точен изглед, отстояния, мащаб, антетки и т.н., те са удобно средство за представяне на проектната документация като част от DWG файла.

2.Разпечатване в хартиените пространства

Обърнете внимание на трите бутона Model, Layout1 и Layout2 долу вляво на екрана. В момента е активно моделното пространство, където са  организирани чертожните елементи. Layout1 и Layout2 са хартиени пространства, които представят дадена част от модела (обект Viewport), но могат да съдържат и графични елементи (антетка, надписи и др.) в съответното чертожно пространство.

С десен клик върху Model бутона изберете New Layout и ще се появи ново хартиено пространство Layout3. Натиснете бутона Layout3 с ляв клик и ще видите изгледа разположен върху чертожен лист. Необходими са две стъпки – да се нагласят размерите на чертожния лист и да се зададе положение и мащаб на обекта Viewport.

Натиснете бутона Layout3 с десен клик и изберете Page Setup Manager. В списъка Current page изберете Layout3 и натиснете бутона Modify, за да се появи прозореца Page Setup – Layout3.

Този прозорец е сходен с прозореца за разпечатване от моделното пространство, но е избран Layout от секцията Plot area -> What to plot. Това означава, че е необходимо само веднъж да настроите този чертожен лист и после настройките се ще се запазят. Задаване на потребителски размери на листа и отстоянията ляво / дясно / горе / долу можете да направите с бутона Properties срещу избрания драйвер DWG To PDF.pc3.

В секция Custom Paper Sizes -> Add на Plotter Configuration Editor прозореца можете да добавите потребителски размери и отстояния и да ги запишете с препоръчаното име User 1 (420.00 x 297.00 MM). AutoCAD ще премине през няколко диалогови стъпки при дефинирането на размери и отстояния.  За да се наложат направените промени, трябва да изберете потребителския чертеж от падащия списък Paper Size на прозореца Page Setup – Layout3.

Ако не искате да създавате нов потребителски шаблон, а искате само да промените отстоянията на съществуващ стандартен лист, това можете да направите в секция Modify Standard Paper Sizes (Printable Area) на Plotter Configuration Editor прозореца, да изберете желания лист в списъка и бутон Modify. AutoCAD ще поиска запис върху тези настройки върху текущия pc3 файл и се съгласете.

Когато дадете OK на прозореца Page Setup – Layout3, листът ще се промени на A3 и трябва да се нагласи положението и мащаба на изгледа. Посочете обекта Viewport и чрез сините манипулатори променете големината му до пунктираната линия за край на печата.

След това, както е избрен обекта Viewport, изберете с десен клик Properties и в прозореца Properties (секция Misc) настройте мащаб 1:100 за Standard scale полето. Допълнителни мащаби можете да настройвате от бутона Viewport scale долу на Status bar на AutoCAD и от списъка с мащаби има Custom …

По този начин се създават и настройват Layout (хартиени пространства), като можете да се възползвате от създаване на нов Layout на база на вече създаден DWG или DWT файл, в който има такъв чертожен лист с настроени размери, отстояния, антетка и др.

3.Създаване на нов чертожен лист от шаблон

Това става с десен клик върху бутон Model или Layout1, 2 … и се избира From Template. AutoCAD ще отвори прозорец за посочване на DWT или DWG файлове, като вие изберете шаблона Tutorial-mArch.dwt и натиснете Open.

В прозореца Insert Layout(s) посочете ISO A1 Layout и натиснете OK. Така в настоящия файл вмъквате чертожен лист от друг файл, като е необходимо да префокусите Viewport обекта да показва друга част на моделното пространство и да пренастроите мащаба.

Посочете Viewport обекта и с десен клик изберете Properties. Променете Display locked от Yes на No, за да се активират полето Standard scale и го променете на 1:100. Така се фиксира мащаба, а променя в положението на елементите спрямо Viewport обекта, трябва да превключите в моделно пространство.

Това превключване от хартиено пространство в моделно и обратно може да стане по два начина:

  • Двоен клик с ляв бутон на мишката в полето на Viewport обекта / двоен клик извън него в сивото поле;
  • Бутонът Paper / Model долу на статус лентата – при включен Paper сте в хартиеното, при включен Model – в моделното.

Забележка: Използвайте само команда Pan, за да разместите модела спрямо изгледа. Ако използвате Zoom, ще промените мащаба на изгледа и после трябва отново да го настроите в полето Standard scale на Properties прозореца.