Архив на категория: AutoCAD Civil 3D

Таблични обекти в Civil 3D (видео)

Създаване на таблици от Civil 3D обекти като точки и повърхнини:

 • Split Table – разделяне на дълги таблици на подтаблици;
 • Видимост на обектите в таблицата;
 • Настройки на надписи и съдържание;
 • Добавяне и настройки на нова колона.

Civil 3D Hydraflow Express Extension (видео)

Hydraflow Express е разширение в Civil 3D, с което можете да пресмятате водостоци, шахти, канали, водосборници и друга геометрия чрез задаване на входни параметри и представяне на графика и таблица с изходните (калкулирани) стойности.

В това видео разглеждаме анализ на параметрите на водосток при зададени начални стойности на геометрията на пътя и тръбата и на количеството валежи.

Рефериращи компоненти в Civil 3D етикети (видео)

В това видео ще видите как се създават етикети в Civil 3D, които съдържат референтни компоненти, чиято цел е да прочетат информация от външни за тях Civil 3D обекти.

 • Добавяне на етикет към проектна повърхнина;
 • Добавяне на допълнителен компонент, който чете от теренната повърхнина;
 • Създаване на ос и компонент в етикета, който реферира към осовия обект.

AutoCAD Raster Design функционалност (видео)

Работа с AutoCAD Raster Design:

 • Вмъкване на сканирани изображения;
 • Георефериране чрез World файл;
 • Конвертиране в два цвята (черно и бяло);
 • Подобрения на сканираното изображение;
 • Полуавтоматична векторизация;

Разпечатване в AutoCAD

В тази статия ще разгледаме начините за печат в AutoCAD от моделното или от хартиеното пространство (Model & Paper Space).

1.Разпечатване от моделно пространство

Стартира се от команда Plot и се визуализира диалоговия прозорец Plot – Model. От падащия списък с локални принтери/плотери и AutoCAD драйвери изберете DWG To PDF – драйвер за създаване на PDF файл.

От Paper size секцията изберете ISO A2 (420 x 594 MM) от дългия списък с графични формати. Можете да създавате потребителски формати за печат (размери и отстояния) от бутона Properties срещу драйвера DWG To PDF.pc3. От секцията What to plot изберете Window и натиснете бутона Window. AutoCAD ще представи моделното пространство за посочване на горна лява и долна дясна точка на полето за принтиране.

Вижте повече …

Работа с AutoCAD блокове

Блоковете в AutoCAD (команда Block) са удобно средство за групиране на повтарящи се графични елементи и с възможност за добавяне на атрибутна информация. Те могат да се вмъкват в модела или чертожните листове и така да се създават инстанции (референции) на дефинирания блок.

I. Подготовка за дефиниция на AutoCAD блок

За създаване на AutoCAD блок са необходими входни елементи (графични и атрибутни), които да го изградят. В празен DWG файл изберете команда Circle (съкратено „C”), напишете „0,0“ за координати на центъра и „1“ за радиус. След това направете Zoom -> Extend последователност, за да намерите окръжността с радиус 1 в нулевата точка.

Изберете команда ATTDEF за стартиране на Attribute Definition диалогов прозорец. В него попълнете полета Tag: „Elevation”, Prompt: “Type the Elevation и Default: “0”. В Text height запишете стойността „2.5“ за големина на атрубута и оставете включена опцията Specify on-screen. Изберете OK в прозореца Attribute Definition и отбележете точка за вмъкване на атрибута вдясно от окръжността. Така вече имате две обекта (един геометричен и един атибутен), които ще влязат в състава на блока.

Вижте повече …

Какво ново в Civil 3D 2022.1

Autodesk обявиха новия Civil 3D 2022.1, който включва много нови функции и подобрения:

 1. Коридорни обекти:
  • Прилагане на шаблони – когато създавате нов коридорен обект, можете да посочите съществуващ DWG или DWT (съдържащи коридори) и да приложите техните настройки (Feature Lines, Surfaces, Slope Patterns) към новия обект;
  • Подобрен Target Mapping диалогов прозорец с разделяне в горната част на списък от елементите за уширяване и надвишение, а в долната част на прозореца – Target елементите (оси, профили и Feature линии). Избраните елементи присветват в модела, когато са избрани в списъците, а също така можете да се придвижвате в чертежа без да се налага затваряне на Target Mapping прозореца;
  • Сравняване на параметри между коридорни региони, като регионите могат да бъдат от един и същи коридор или от два различни;
  • Добавена е Rebuild All команда за ускорени промени във всички коридори;
 2. Релсови трасета:
  • Нови команди за създаване на разнообразни видове жп разминавки с представяне на траверсите, теоритичните триъгълници и границата;
  • Създаване на отклоняващи се оси и тяхното обединение със съществуващи;
  • Създаване на профили по отклоненията и обединяването им със съществуващи профили на оста;
  • Преместване на жп разминавката чрез манипулатори и обновяване на оси и профили;
 3. Тръбни трасета под налягане:
  • Подобрения при фитинги – добавяне на тапи, редуктори и тройници в края на трасето и завъртане,разместване или плъзгане на фитинга след разполагането му;
  • Подобрения при кранове – добавяне в края на трасето и завъртане,разместване или плъзгане на крана след разполагането му;
  • Подобрения при трасета – изтриване на елементи и автоматично подновяване на трасето. Всички фитинг и кранове закачени на изтрития елемент също ще бъдат премахнати;
 4. Подобрения в Grading Optimization (в Civil 3D като част от AEC Collection) – Добавени са подпорни стени към функциите за оптимизация на терена;
 5. Подобрения в Project Explorer (в Civil 3D като част от AEC Collection) – Добавени са редица инструменти за създаване, редакция и репорт на жп елементи;
 6. Подобрения в представянето на Civil 3D 2022.1 при отваряне, запис, регенериране, Data shortcuts, създаване на напречни сечения, подновяване на коридори и др;

Повече информация за новостите в Civil 3D 2022.1 можете да видите тук …