Civil 3D импорт на координатна система от XML файл (видео)

Импорт на координатна система в Civil 3D чрез MAPCSLIBRARYIMPORT командата и прехвърляне на Civil 3D обекти в Infraworks