TcpScancyr за тунелни облаци от точки

TcpScancyr за тунели е програма за създаване, редакция и анализ на сечения от сканирани облаци от точки. В него могат да се добавят и допълнителни входни данни като хоризонтална и вертикална геометрия на оста, типови напречни профили от и до пикетаж, надвишения и др.


TcpScancyr поддържа LandXML, Inroads, MX-Road и MDT, така че да се изследва теоритичното от действителното положение на тунелната изработка. Облакът от точки може да се почисти от нежелана геометрия по протежението на оста и да се изследват разликите с проекта. Постигната е удобна навигация в 3D облака от точки, с възможност за създаване на видео по изминалото разстояние.
Могат да се създават различни репорти за разликите в геометрията (ортогонално и отстояния от зададената ос), пресмятания на площи и обеми, както и да се разпечатат напречните сечения в DXF за отделните тунелни интервали от и до пикетаж.

Разлики между TcpScancyr Basic и TcpScancyr Advanced

Още за TcpScancyr