TcpTunnel CAD – Тунелни данни в CAD среда

TcpTunnel CAD е тунелна програма, работеща в CAD платформа (AutoCAD или BricsCAD), която позволява лесно да се свалят данните от тотална станция в чертожна среда с редица функционалности. Всеки проект дефинира ос в план и профил, точкови файлове, типов напречен профил и в различни формати и могат да се зададат файлове с надвишения и контролни точки в типовия профил.

Хоризонтални и Вертикални оси:

 • Дефиниция по тангенти, преходи, криви
 • Вмъкване от LandXML, Inroads и MxRoad
 • Графичен изглед в профил
 • Дефиниция точки

Анализ на входните данни:

 • X,Y,Z координатни файлове
 • Съвместим с TcpTunnel от инструмента
 • Анализ спрямо оста

Типов напречен профил

 • Дефиниране от затворена полилиния
 • Точка за вмъкване на оста
 • Отстояние от центъра
 • Отстояние от характерна точка
 • Движение с надвишение

Надвишения:

 • Движение на ляв и десен ръб по проценти
 • Графичен изглед

Напречни сметки, редакция и изчертаване:

 • По пикетажни интервали
 • Точност и закръгление
 • Отворени и затворени профили
 • Изтриване, преместване и добавяне на върхове
 • Надписване и детайлност на сеченията

Още информация за APLITOP TcpTunnel CAD